Regulamin 2024

Regulamin
Zgodna na przetwarzanie wizerunku

Silesia Półmaraton 2024

I. Organizator

  1. Organizatorem Silesia Półmaraton (zwany dalej: „wydarzeniem”, „półmaratonem” albo „biegiem”) jest fundacja Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000334726, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9542681308 (zwana dalej: „Fundacją”).
   Biuro fundacji mieści się w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10 (Stadion Śląski).
  2. Wydarzenie organizowane jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Miastem Katowice.

 1.  

II. Termin, miejsce i trasa biegu.

  1. Bieg odbędzie się 1 maja 2024 roku.
  2. Start biegu nastąpi o godz. 10:10.
  3. Start i meta biegu usytuowane są w Strefie Kultury miasta Katowice.
   Miejsce startu zostanie podzielone na strefy. Zawodnicy muszą ustawić się w strefie startowej minimum 5 minut przed startem. Przydział do konkretnych stref startowych odbywa się na podstawie podanych przez zawodnika wyników w formularzu rejestracyjnym oraz kolejności zgłoszeń.
  4. Trasa biegu poprowadzona będzie ulicami Katowic, a jej dokładny przebieg przedstawiony będzie na oficjalnej stronie internetowej biegu pod adresem: https://silesiapolmaraton.pl/
  5. Półmaraton odbędzie się na ulicach z wyłączonym lub ograniczonym ruchem kołowym.
  6. Trasa posiada atest PZLA oraz World Athletics, a jej długość wynosi 21,097 km.
  7. Trasa oznakowana będzie co 1 km.
  8. Punkty odżywcze będą rozmieszczone na 10 i 15 km trasy biegu.
  9. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.

III. Uczestnictwo (warunki i opłaty)

  1.  W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 30 kwietnia 2024 roku ukończą 18 lat. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest start zawodników, którzy mają ukończone 16 lat – pod warunkiem pisemnej zgody opiekunów prawnych.
  2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
   a) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
   b) posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich i złożenia przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu półmaratońskim podczas rejestracji na bieg zaznaczając odpowiednią opcję.
  3. Opłata startowa (pakiet startowy z koszulką) w 19. edycji Silesia Półmaraton 2024 wynosi:
   a) 110 zł – do 29 lutego 2024 r.
   b) 170 zł – do 20 kwietnia 2024 r.
  4. O terminie wpłat decyduje data złożenia płatności drogą elektroniczną lub wpływ środków na rachunek bankowy organizatora w przypadku płatności przelewem pocztowym.
  5. Płatności z tytuły opłaty startowej realizowane są wyłącznie w formie bezgotówkowej przez indywidualnie generowane przelewy elektronicznie przy współpracy z firmą PayU S.A.: kartami płatniczymi VISA i MasterCard, przelewami elektronicznymi lub za pomocą generowanego automatycznie druku przelewu/wpłaty (opcja „zwykły przekaz/przelew” do wykorzystania w innych bankach lub wpłatach pocztowych).
  6. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną (formularz kontaktowy>>> Faktury i płatności) prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.
  7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.
  8. Prawo do bezpłatnego startu w półmaratonie mają:
   a) zawodnicy, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 70 lat,
   b) zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie edycje półmaratonu od 2005 roku.
   Wymienione wyżej osoby proszone są po zarejestrowaniu się na stronie biegu o kontakt z organizatorem (formularz kontaktowy>>>biuro zawodów) w celu przyznania numeru startowego.
  9. Opłata startowa nie ulega zwrotowi, ani przeniesieniu na kolejny rok. W oparciu o art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz.U.2020.0.287) uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  10. Każdy uczestnik biegu otrzymuje m.in.: numer startowy, pamiątkową koszulkę techniczną przygotowaną specjalnie na 19. edycję Silesia Półmaraton oraz pamiątkowy medal po ukończeniu biegu.

IV. Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego

  1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.silesiapolmaraton.pl w dniach: od 18 stycznia do 20 kwietnia 2024 r.
  2. Limit uczestników ograniczony został do 4.000 osób.
  3. W przypadku, gdy limit pakietów zostanie wyczerpany, zapisy zostaną zamknięte.
  4. W dniu zawodów oraz po wyczerpaniu limitu zawodników zapisy nie będą możliwe.
  5. Potwierdzeniem zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadany numer startowy (potwierdzenie na stronie zawodów oraz mailowo na adres podany przy rejestracji). Nadawanie numeru startowego może potrwać do 2 dni roboczych. Rejestracja bez dokonanej opłaty i nadanego numeru startowego nie gwarantuje udziału w zawodach.
  6. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w Biurze Zawodów po okazaniu otrzymanego kodu QR.
  7. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w Biurze Zawodów po okazaniu biletu z QR kodem w dniach:
   28 kwietnia 2024 r. w godz. 14.00 – 19.00
   29 kwietnia 2024 r. w godz. 16.00 – 19.00
   30 kwietnia 2024 r. w godz. 16.00 – 19.00
   1    maja 2024 r. w godz. 7.30 – 8.30
   Bilety wraz z QR kodem zostaną rozesłane 24 kwietnia  na podany przy zgłoszeniu numer telefonu i adres email.
  8. W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest przekazanie tej osobie biletu z QR kodem, który osoba ta okaże w Biurze Zawodów.
  9. Organizator, ze względów bezpieczeństwa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowej weryfikacji zawodników poprzez okazanie przez niego dokumentu tożsamości.
  10. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Strefie Kultury miasta Katowice. Dokładne umiejscowienie biura podane zostanie na początku kwietnia 2024 r.
  11. Pakiety startowe można odbierać jedynie w dniach i godzinach podanych w regulaminie. Organizator nie oferuje wysyłki pakietów startowych, a nieodebrane pakiety startowe przepadają.

V. Pomiar i limity czasu.

  1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu zintegrowany z numerem startowym).
  2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto – czas od momentu przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety
  3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać otrzymane w pakiecie numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie w innym miejscu niż na koszulce startowej.
  4.  Organizator określa limit czasu ukończenia półmaratonu na 2 godziny 50 minut od momentu przekroczenia linii startu ostatniej grupy zawodników.
  5. Ze względów organizacyjnych komunikacji publicznej aglomeracji śląskiej wprowadza się limity czasów na określonych punktach trasy. Limity czasowe liczone są od momentu startu ostatniej grupy zawodników. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w określonym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu:
   5 km – limit: 40:00
   10 km – limit: 1:20:00
   15 km – limit: 2:00:00
  6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również niestosowanie się do decyzji sędziów i obsługi zawodów powoduje dyskwalifikację zawodnika.
  7. Na trasie zawodów zabroniona jest jakakolwiek asysta na rowerach, hulajnogach, rolkach, skuterach i innych pojazdach poza pojazdami organizatora.

VI. Klasyfikacje i nagrody

  1. Klasyfikacja 19. edycji Silesia Półmaraton 2024 prowadzona będzie w następujących kategoriach:
   a) generalna: kobiet i mężczyzn – wg czasu netto
   b) wiekowa: kobiet i mężczyzn – wg czasu netto w kategoriach:
   K 20 od 18 do 29 lat
   K 30 od 30 do 39 lat
   K 40 od 40 do 49 lat
   K 50 od 50 do 59 lat
   K 60 powyżej 60 lat
   M 20 od 18 do 29 lat
   M 30 od 30 do 39 lat
   M 40 od 40 do 49 lat
   M 50 od 50 do 59 lat
   M 60 od 60 do 69 lat
   M 70 powyżej 70 lat
  2. Dekoracja oraz przyznanie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) odbędą się według czasu brutto. Czas brutto liczony jest od momentu startu pierwszej grupy.
  3. Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum czterech zawodników w danej kategorii. W przypadku startu mniejszej ilości zawodników zostaną oni sklasyfikowani w kategorii młodszej.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
  5. Rodzaj i wysokość nagród określa osobny dokument>>>>.
  6. Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu, negatywny wynik kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
  7. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.

VII. Postanowienia końcowe

  1. Zawody organizowane są zgodnie ze standardami Word Athletics i PZLA.
  2. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową wśród wybranych zawodników. Odmowa uczestnictwa w kontroli antydopingowej lub wynik kontroli świadczący o stosowaniu dopingu powoduje dyskwalifikację danego uczestnika biegu.
  3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.
  4. Zawodnicy pod karą dyskwalifikacji mają obowiązek zachowania czystości otoczenia trasy biegu. W szczególności zabrania się wyrzucania na trasie biegu i wokół niej kubków, butelek, zużytych opakowań poza strefami punktów odżywczych.
  5. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg półmaratonu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
  6. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
  7. W związku z rekomendacją MKOL i Word Athletics z udziału w biegu wykluczeni są zawodnicy reprezentujący Rosję oraz Białoruś.
  8. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania.
  9. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów.
  10. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  11. Silesia Półmaraton jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
  12. Protesty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, papierowej i przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 13:00 w dniu zawodów.
  13. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie na czas trwania biegu lub jego części spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym.
  14. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego lub umieszczonego w innym miejscu niż z przodu, na koszulce startowej jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie przez uczestników z kijków typu Nordic Walking.
  15. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym), do wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji Silesia Pro Active, udostępniania sponsorom oraz partnerom Silesia Półmaratonu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji Silesia Pro Active, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

Katowice, 10 stycznia 2024 roku.

COFNIJ

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Silesia
Pro Active z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10 (Stadion Śląski) (dalej: „Fundacja”), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726, swoich danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active.

Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:

  1. Administratorem jego danych osobowych jest Fundacja Silesia Pro Active z
   biurem mieszczącym się na Stadionie Śląskim, ul. Katowicka 10, Chorzów.
  2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację.
  3. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów. Lista sponsorów dostępna jest pod adresem: „Sponsorzy i partnerzy”.
  4. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski ul. Katowicka 10, Chorzów.
  5. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.
  6. Po zakończeniu tego okresu, Dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.
  7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.
  8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

COFNIJ

Regulamin 2024